Beginpagina » Over Finvia » Voorwaarden
Voorwaarden
Op deze pagina kunt u de gebruiksvoorwaarden en privacy statement van Finvia inzien.
Gebruiksvoorwaarden
Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de Finvia website te gebruiken. Door de Finvia website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Finvia website.

Klik hier om deze Voorwaarden op te slaan. De Voorwaarden liggen tevens ter inzage ten kantore van Finvia op de Esmoreitstraat 31-3 te Amsterdam en zullen op verzoek worden toegezonden.

Algemeen


Deze website is samengesteld door Finvia welke een handelsnaam en merk is van Duraserve, statutair gevestigd te Amsterdam, nummer Kamer van Koophandel: 3423409, (hierna: 'Finvia').

Toegestane gebruik


U dient zich als gebruiker van de Finvia website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Finvia en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finvia, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het staat u vrij om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Finvia, waarbij de website binnen de kaders van Finvia verschijnt) aan te brengen mits deze geen schade toebrengt aan de website, inhoud of activiteiten van Finvia.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Finvia zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom


Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website(s) berusten uitsluitend bij Finvia en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met haar website(s) en Finvia in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Finvia.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Finvia en/of haar leveranciers, behoudt Finvia zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring


Finvia is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Finvia zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Finvia is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Finvia is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) van Finvia worden aangeboden.

Finvia is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Finvia.

Finvia garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Finvia garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Finvia garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de adviseur of het advieskantoor). Finvia is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Finvia.

U vrijwaart Finvia voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website(s).
Privacy

De Finvia website is eigendom van Finvia welke een handelsnaam en merk is van Duraserve (hierna: 'Finvia') Voor Finvia is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Finvia zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Finvia gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze website links worden aangeboden.


Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens


Finvia verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:
(i) voor het leveren van onze diensten;
(ii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
(iii) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Finvia;
(iv) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Finvia en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerdepartners van Finvia.


Uw rechten


Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Indien u als bezoeker van een website van Finvia besluit uw gegevens via Finvia aan derden te verstrekken, dan is Finvia op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk op via het contactformulier.


Beveiliging gegevens


Finvia maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.


Bezoekgegevens


Op de websites van Finvia worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Finvia haar dienstverlening verder kan optimaliseren.


Melding


De verwerking van uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en uw zoekprofiel) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Finvia, Esmoreitstraat 31-3 1055CA Amsterdam, de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.


Gebruik van cookies


Finvia maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.


Wijzigingen


Finvia behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Finvia
Esmoreitstraat 31-3
1055 CA Amsterdam

Tel. 020-707 9984
E-mail: Contactformulier.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-03-2009.